Department of Biotechnology and Animal Science, NIU

:::
Year 2010
Authors Jiahn-Haur Liao, Yu-Ching Lin, Jowey Hsu, Alan Yueh-Luen Lee, Tse-An Chen, Chun-Hua Hsu, Jiun-Ly Chir, Kuo-Feng Hua, Tzu-Hua Wu, Li-Jenn Hong, Pei-Wen Yen, Arthur Chiou, Shih-Hsiung Wu
Paper Title Binding and cleavage of E. coli Hua by the E. coli Lon
Journal Title Biophysical Journal
Vol.No 98(1)
From 129
To 137
Level Type SCI
Date of Publication 2010-09-01
Language English